1- کدام مورداز جمله ویژگیهای ولی فقیه محسوب میشود ؟

الف. فقاهت.       ب.عدالت                         ج.کفایت         د.   هرسه مورد

2- دلایل تحریف ناپذیری قرآن در کدام گزینه آمده است؟

الف.تاریخ قرآن-ضمانت الهی       ب.فصاحت قرآن و بلاغت آن             ج.سنگینی مباحث                     د.همه موارد درست است.

3- کدام شخص به ریحانت العرب معروف است؟

الف.عتبه             ب. ریبه                    ج. ولیدبن مغیره         د. طفیل بن عمرو دوسی

4کدام شخص علم ودین را مکمل میداند؟

الف.فلیپ کویین       ب.دونالد مکی      ج.انیشتین         د.ویتکنشتاین

5-کدام گزینه به ترتیب شامل انجیل متقدم ومتاخر می شود ؟

الف.مرقس یوحنی            ب.یوحنی مرقس        ج.لوقا مرقس                د. مرقس - لوقا

6-کتاب الحاوی و قانون به ترتیب از کیست؟

الف. رازی ابن سینا       ب. ابن سینا رازی         ج. رازی رازی          د. ابن سینا ابن سینا

7دراصل ....................... قانون اساسی مسئله ولایت مطلقه فقیه به صراحت آمده است.

الف. 57        ب. 12          ج. 58        د. 120

8- ........................متن مقدس وطبیعت را دوراه همطراز می داند که به خدا ختم میشوند .

الف.گالیله                           ب.نیوتن                   ج. مک کوئری         د. ترتولیان

9- کدام مورد از جمله دلایل تحریف نا پذیری  قرآن کریم محسوب می شود ؟

الف.ضمانت الهی            ب. گواهی تاریخ          ج هر دو مورد          د. هیچکدام

10- کدام مورد از معانی وحی در قرآن کریم نیست؟

الف. غریزه ی حیوانی         ب. وسوسه ی شیطانی          ج. القاء پنهانی          د. پیام کوتاهی

11- ............... در اصطلاح ملکه ای نفسانی است که پیامبران را از ارتکاب به گناه باز می دارد.

الف. حکمت           ب. عصمت            ج. غیرت           ج. همت

12- عبارت « معلومات بشر نسبت به مجهولات او مانند نردبان کوچکی است به فضای بیکران» از کیست؟

الف. امام علی (ع)              ب. انیشتین          ج. ابن سینا                د. امام باقر (ع)

13- معنای کلمه ی « وحیاً » در آیه ی « و ما کان لِبَشَرٍ ان یکلمه الله اِلا وحیاً ....» چیست؟

الف. رویای انبیای الهی         ب. القاء پیام در روح پیامبر         ج. هر دو مورد          د. هیچکدام

14- کدام نوع عصمت انبیاء از مقومات نبوت محسوب میشود که مورد وفاق همه متکلمین است؟

الف. عصمت در دریافت و ابلاغ        ب. عصمت از گناه        ج. عصمت از خطا         د. عصمت در امور فردی

15- کدام مورد از مبانی سکولاریسم محسوب می شود؟

الف. علم گرایی        ب. عقل گرایی      ج. ساینتیسم          د. هرسه مورد

+ نوشته شده در  یکشنبه بیستم بهمن 1392ساعت 23:9  توسط حمید منصوری  | 

1-به حوزه شناخت انسان که مربوط به عمل جهت خوب وبد یا باید ونباید باشد چه می گویند ؟

1)شناخت نظری    2)شناخت حضوری          3)شناخت حصولی       4)ادراک عملی

2-سابقه یا لاحقه نیستی داشتن از نشانه های کدام گزینه است ؟

1)معلولیت    2)علیت        3)غنای ذاتی        4)قدیم بودن

3-اینکه خداوند به هر موجودی به میزان ظرفیت وشایستگی اش وجود افضه کرده است  نشانه چیست ؟

1)عدل جزایی                  2)عدل تکوینی                     3)عدل ارادی      4)عدالت تشریعی

4-عبارت « من عرف نفسه عرف ربه» از کیست و بر چه معنایی دلالت میکند؟

1)پیامبر اکرم(ص) – خدا شناسی     2) امام علی (ع)- خودشناسی

3) امام باقر(ع) – خودشناسی       4) امام صادق(ع)-  خدا شناسی    

5- وجود مکاتب مختلف نظیر ماتریالیسم, لیبرالیسم, نازیسم و... ناشی از چیست؟

1)   شناخت انسان      2) عدم شناخت انسان    3) شناخت خدا    4) عدم شناخت خدا

6- در عبارت قرآنی « ثم سواه و نفخ فیه من روحی » مراد از « سوٌاه» چیست؟

1) تکمیل جسم    2) تکمیل روح   3) تکمیل قلب     4) تکمیل نفس

7- علوم تربیتی و مکاتب تعلیم و تربیت در شمار کدام گزینه قرار میگیرد؟

1) حکمت عملی    2) حکمت نظری    3) حکمت عرفانی    4) حکمت کلامی

8- به عقیده ی نینان اسمارت در سرتسر تاریخ مشخصه ی اصلی و فراگیر حیات بشری کدام است ؟

1) دین      2) عقل    3) ....علم...      4) اسطوره

9- کدام عبارت درست نیست؟

1) ایمان مبتنی بر معرفت است    2) معرفت مبتنی بر ایمان است 

3) عمل ظهور ایمان است          4) عمل بدون ایمان مانند سراب است

10- عبارت « العقل دلیلً المؤمن » از کیست؟

1) امام صادق(ع)     2) امام باقر(ع)     3) امام سجاد (ع)   4) امام علی (ع)

11- تنها راه رسیدن به سعادت وخوشبختی برای انسان چیست؟

1 )دین                2) نشاط وآرامش                                                3)ایمان                 4) امید ونشاط

12- با توجه به آیه شریفه « در دین اجبار واکراه وجود ندارد وخداوند راه درست را از راه انحرافی روشن کرده است »حقیقت ایمان  چیست؟                                          1) خشیت الهی از لوازم ایمان است.                                                     2) ایمان مبتنی بر معرفت وشناخت است.                                                                                                        3) علم وآگاهی به خداوند از لوازم ایمان است                               4) ایمان مبتنی بر شناخت وترس است.                                                                                13- آیه ی « و قل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤ من و من شاء فلیکفر » بیانگر چیست؟

1)اختیاری بودن ایمان و کفر      2) آگاهانه نبودن ایمان و کفر      3) اختیاری بودن عمل     4) اختیاری نبودن عمل  

14- کدام گزینه دربرگیرنده ی متعلقات ایمان است؟

1)اعتقاد به خدا و معاد و تناسخ       2) اعتقاد به خداوند  معاد و دنیا         3) اعتقاد به خدا قرآن معاد       4) اعتقاد به خدا تناسخ نبوت

 15- این آیه شریفه :« افی الله شک فاطر السماوات و الارض» دلالت بر چه موضوعی دارد؟                                                                                                                   1)موضوع محوری همه ادیان وجود خدا است        2) بدیهی بودن وجود خدا         3) فطری بودن وجود خدا     4) موارد 3و2                                                   16- کدام گزینه از مراتب توحید به شمار نمیرود؟

1) توحید ذاتی            2) توحید عبادی           3 ) توحید صفاتی                4) توحید اقبالی

17- رایج  ترین برهان بر وجود خدا کدام است؟

1) برهان علیت      2) برهان نظم      3) برهان امکان     4) برهان حدوث

18- آیه شریفه « نضع الموازین القسط لیوم القیامه فلا تظلم نفس شیئا » دلالت بر کدام صفت الهی دارد؟                                                                                          1)عدل تشریعی          2) عدل جزای                            3)عدل تکوینی                         4)میزان                                                                                                             19- صفت عدل الهی از جمله لوازم کدام صفت خداوند می باشد؟ 

 1)صفات ذات           2)صفات فعل          3) صفات  سلبی       4) حکمت  الهی             

 20- از منظر تفکر امامیه همه اعمال خداوند متصف به کدام صفت الهی می باشد؟                                                                                                                    1)صفات ذات          2)صفات فعل                              3)صفات سلبی             4)صفات موجبه     

21- با کسانی که به آنها تکلیفی ابلاغ نشده از سوی عدالت جزایی خداوند چکونه بر خورد می شود؟                                                                                     1)مجازات نمی شوند.                    2)مجازات می شوند.                            3)فرصت دوباره دارند.                    4)یکسان داوری می شوند.                                    22- چرا خدا در هیچ جهتی نیست؟

1) چون جسم است       2) چون مرکب است      3) چون جسم نیست      4) چون غنی نیست

23- آیه « لو کان فیهما الهة الا الله لفسدتا » بیانگر چیست ؟

1) توحید ربوبی      2) توحید تشریعی      3) توحید در خالقیت      4) توحید ذاتی 

24-محورشر _اعم ازطبیعی و اخلاقی _ چیست؟

    1)همه موجودات             2)طبیعت               3)انسان                     4)اخلاق

25- کدام مورد از ویژگیهای ذاتی عالم ماده است ؟

 1)تزاحم              2)تغییر                   3)تضاد                       4) هرسه مورد

26- از دیدگاه قرآن، چرا سختی ومشکلات برای انسان سود مند می باشد؟

1) عاملی برای بیداری از غفلت می باسد.                    2 ) باعث بروز بدی ها وخوبی ها می شود.

 3)  باعث تفکر وتعقل و شادی  میشود                       4  ) باعث پدید آمدن مجموعه زیبای جهان می شود.

27- مفهوم آیه « فعسی أن تکرهوا شیأ و یجعل الله فیه خیرأ کثیرأ » کدامیک از گزینه های زیر است؟

1)شر ناشی از جزئی نگری است      2) شر ناشی از آزادی انسان است.       3)شر ناشی از جهل انسلن به خدا است.        4)شر لازمه جهان مادی است.

28-این تعریف کدام مرتبه از مراتب توحید خداوند را شامل می شود؟

« خدا یگانه وبی همتا وبی مانند است وذات خداوند به گونه ای است که تعدد وکثرت بر نمی دارد.»

1)توحید در خالقیت                  2) توحید ذاتی             3)توحید در ربوبیت                4)توحید در اطاعت

29-بنابرآیات قرآن، چه نوع توبه ای مورد قبول واقع نمی شود؟                                                                                                        1)توبه کردن قبل از ایمان آوردن.             2)اگر گناه زیاد باشد.            3)توبه در حال مرگ.           4)توبه بعد از مرگ.

30-کدام مورد از اسرار نماز است؟        

 1)تجلی یاد خدا                      2)تجلی وحدت                                       3)تجلی اخلاص                4) هر سه مورد

31- منکران معاد با طرد کدام صفت الهی ، زنده کردن و آغاز دوباره را قبول نداشتند؟

 1)قدرت الهی                2)علم الهی                  3) حکمت الهی                  4)عدل الهی

+ نوشته شده در  یکشنبه بیستم بهمن 1392ساعت 23:8  توسط حمید منصوری  | 

مطالب قدیمی‌تر