بن مایه های  عرفانی در زندگی  سید مصطفی موسوی خمینی

 

پدر حضرت امام خمینی (ره)

  

حمید منصوری

 

پاییز92

فهرست مطالب

مقدمه........................................................................................................................ 3

واژگان کلیدی.............................................................................................................. 3

چکیده.......................................................................................................................... 4

عرفان......................................................................................................................... 5

مقام سید مصطفی ...................................................................................................... 7

تأثیر استاد...................................................................................................................8

پشت کردن دنیا به او و آزار ابنای زمان............................................................................ 9

قرابت روح حقیقت جو.................................................................................................... 11

اصالت به زهد و عبادت................................................................................................... 12

منابع........................................................................................................................... 14

مقدمه:

 خدای متعال را شاکریم که توفیق پژوهش درباره زندگی مجتهدی عارف از سلاله پاک رسول گرامی اسلام حضرت محمد (صلی ا... علیه و آله وسلم) عنایت فرمود. پر ارزش ترین فرازهای تاریخ صفحاتی است که از زندگی این عالمان مجاهد بحث می کند. زندگی آنان سرشار از حوادثی است که ایشان و  تاریخ شان را بزرگ و با عظمت می نماید.

    مدتها بودکه به کتابخانه دفتر نشر آثا رامام خمینی (ره)مراجعه میکردم ودر پی موضوعی برای تحقیق بودم .از بخت مساعداز کنکره بین المللی چشمه آفتاب مطلع شدم .دراین خصوص به جمع آوری منابع اهتمام ورزیدم بامطالعه منابع وگرداوری یاداشتهابه ترتیب وتنظیم ونگارش آنها پرداختم برای احتراز از اطناب،مطالب لازم را برگزیدم و بیشتر از دوکتاب «سطر اول وخمینی روح الله»یاری جستم .در این میان دریافتم که :

      ایت ا... سید مصطفی موسوی خمینی پدر حضرت امام خمینی (ره) با عالی ترین معارف توحیدی و عمیق ترین دیدگاه های هستی شناسانه تعلیم یافته، شجاعت در کلامش جاری بود و عشق به خلق در چشمهایش موج می زدو با ایثار و فداکاری خویش حادثه ای آفرید و برگی زرین در تاریخ زادگاهش به وجود آورده و به مولایش  که مولای همه مؤمنین است اقتدا کرداست.

 این پژوهش می کوشد تاضمن بیان کوتاهی در باره معنای عرفان رگه های عرفانی زندگی پر بار سید مطفی خمینی را بازگو کند. امید است از این رهگذر  سهمی اندک در ترویج فرهنگعرفانی ایثار و فداکاری برای پژوهشگر  و کسانی که این مقاله را مرور می کنند واصل گردد. امیدوارم تاانازه ای که در حوصله یک مقاله کوتاه می گنجد حق مطلب اداشده باشد.

واژگان کلیدی: عرفان، سیره علمی و عملی سید، مراحل تحصیل، قاطعان راه، حقیقت جویی، زهد و پرهیزگاری

چکیده:

  ایت ا... سید مصطفی موسوی، پدر حضرت امام خمینی (ره)، مجتهدی پر مایه است که علم و عمل را در هم آمیخته بود. جستجوی حقیقت و اشتیاق  رسیدن به آن از خصلتهای ذاتیش بوده به گونه ای که او راشایسته عناوین فخر المجتهدین و شریعتمدار کرد. در عین حال سندی در دست نیست که کسی از معاصرینش یا متأخرین وی را عارف خوانده باشند. لیکن اسناد ومدارکی در دست است که بر اساس آنها می توان او را مجتهدی عارف خواند که رایحه عرفان در کلام و اندیشه و عملش منتشر است، تأثیر استاد، پای بندی به دیانت، زهد و فداکاری او  مبنای این ادعا محسوب می شود.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه بیست و دوم آذر 1393ساعت 23:7  توسط حمید منصوری  | 

دانش خانواده

1-.....................ازجمله عوامل سقوط خانواده در غرب محسوب میشود.

1-تقدس زدایی                             2-بالابردن آستانه تحمل                         3-جمع گرایی                  4-قناعت

2-در قران کریم از دست مایه آفرینش انسان با چه عنوانی یاد می شود ؟

1-آب            2- هوا  (جو)                3-خاک (طین)        4- نور

3-کرامت در قرآن کریم ............ انسان معرفی می شود .     

1-ذاتی            2 –عرضی        3-خارجی           4-اخلاقی

4- منظور از حجت باطنی در فرهنگ اسلامی چیست وعلمای اخلاق از آن با چه عنوانی یاد می کنند ؟

1-عقل _فرشته                    2-دل   _فرشته                 3-روح _قلب                   4-قلب_دین

5-.............و.............. از پیامدهای فردی تشکیل خانواده است.

1-ارامش روانی-تکامل فردی         2- هزینه زندگی-مخارج عایله     

3-لذت مادی-معنوی                 4-دوستی-خودمحوری

6-کدام مورد ازجمله عوامل پیدایش نظریه اصالت لذت در رفتار جنسی هست؟

1-دیدگاه فروید               2-رسانه ها         3-مراکز قدرت             4هرسه مورد درست است

7-عبارت «لارهبانیت فی الاسلام» بیانگر چیست؟

1-توصیه به ازدواج         2-نهی ازدواج             3- توصیه به لذت جنسی            4- پرهیز از امور جنسی

8- عبارت«مفلحین» که در قرآن کریم آمده است بیانگر چیست؟

1-خیشتن داری          2- توصیه به ازدواج                3-نهی از ازدواج                   4-مورد 1 و 2 درست است

9- کدام مورد از موانع فردی ازدواج محسوب نمی شود ؟

1-سن،سربازی         2-ادامه تحصیل،مشکلات اقتصادی          3-مشکلات اقتصادی،نبودن فرد مناسب      4-باورهای اشتباه

10-بیماری والدین و سوابق ناپسند آنان جزء کدام مورد محسوب میشود؟

1-موانع خانوادگی                2-موانع فردی           3-موانع فرهنگی            4-موانع اقتصادی

11-باورهای اشتباه و ترویج فردگرایی  ازجمله موانع ..................... ازدواج محسوب می شود.

1-موانع خانوادگی                2-موانع فردی           3-موانع فرهنگی            4-موانع اقتصادی

12-کدام باوراشتباه است که موجب تاخیر ازدواج جوانا میشود؟

1-ترس از مشکلات زندگی          2-مقایسه با دیگران                   3-ترس از تجربیات ناموفق دیگران       4-هرسه مورد

13-منظور از کفویت و همسانی در انتخاب همسر چیست؟

1-همسانی اعتقادی             2-همسانی اقتصادی                      3-همسانی ملی                    4-همسانی رنگی

14-کدام مورد از جمله معیارهای مشترک زوجین محسوب میشود؟

1-حسن خلق            2-تقوا                          3-سلامت جسم و روان                          4-هرسه مورد

15-عوامل دوستی پیش از ازدواج کدامند؟

1-شروع زندگی مشترک            2-تاخیر در ازدواج               3-احکام عقد                  4-احساس رضایت از انتخاب

16-اسیبهای دوستی پیش از ازدواج کدامند؟

1--شروع زندگی مشترک – احساس گناه           2-تاخیر در ازدواج –احساس گناه           

3-مراسم عقد-احکام عقد                                 4-عروسی- مراسم عقد             

17-کدام گزینه از جمله موارد حسن معاشرت نیست؟

1-اسکان مشترک                         2-روابط جنسی متعارف               3-خوش رفتاری               4-قرابت

18-منظور از تمکین  خاص زوجه چیست؟

1-پذیرش سرپرستی مرد         2-مسکن گزینی در منزل شوهر           3-اطاعت از شوهر                4-پذیرش مدیریت شوه

19-حدیث «ما بنی فی الاسلام بناء احب الی الله عزوجل اعز من التزویج»از کدام شخصیت دینی مسلمین است .

1-پیامبر (ص)    2-امام علی(ع)                    3-امام باقر (ع)         4-امام صادق(ع)

«طفا  به صورت تشریحی پاسخ دهید»

20-نظر خودتان را در باره اهمیت ازدواج بنویسید؟(1.5)

21-معیارهای اختصاصی مرد و زن  (مهربانی و آسان گیری – تواضع و فروتنی) را در امر ازدواج توضیح دهید؟(2)

۲۲-دو مورد از مهمترین پیامدهای آزادی در رفتار جنسی را نام ببری. (1)

23-منظور از اصالت خانوادگی در انتخاب همسر چیست؟(1)

+ نوشته شده در  پنجشنبه ششم شهریور 1393ساعت 12:47  توسط حمید منصوری  | 

مطالب قدیمی‌تر