دانش خانواده

1-.....................ازجمله عوامل سقوط خانواده در غرب محسوب میشود.

1-تقدس زدایی                             2-بالابردن آستانه تحمل                         3-جمع گرایی                  4-قناعت

2-در قران کریم از دست مایه آفرینش انسان با چه عنوانی یاد می شود ؟

1-آب            2- هوا  (جو)                3-خاک (طین)        4- نور

3-کرامت در قرآن کریم ............ انسان معرفی می شود .     

1-ذاتی            2 –عرضی        3-خارجی           4-اخلاقی

4- منظور از حجت باطنی در فرهنگ اسلامی چیست وعلمای اخلاق از آن با چه عنوانی یاد می کنند ؟

1-عقل _فرشته                    2-دل   _فرشته                 3-روح _قلب                   4-قلب_دین

5-.............و.............. از پیامدهای فردی تشکیل خانواده است.

1-ارامش روانی-تکامل فردی         2- هزینه زندگی-مخارج عایله     

3-لذت مادی-معنوی                 4-دوستی-خودمحوری

6-کدام مورد ازجمله عوامل پیدایش نظریه اصالت لذت در رفتار جنسی هست؟

1-دیدگاه فروید               2-رسانه ها         3-مراکز قدرت             4هرسه مورد درست است

7-عبارت «لارهبانیت فی الاسلام» بیانگر چیست؟

1-توصیه به ازدواج         2-نهی ازدواج             3- توصیه به لذت جنسی            4- پرهیز از امور جنسی

8- عبارت«مفلحین» که در قرآن کریم آمده است بیانگر چیست؟

1-خیشتن داری          2- توصیه به ازدواج                3-نهی از ازدواج                   4-مورد 1 و 2 درست است

9- کدام مورد از موانع فردی ازدواج محسوب نمی شود ؟

1-سن،سربازی         2-ادامه تحصیل،مشکلات اقتصادی          3-مشکلات اقتصادی،نبودن فرد مناسب      4-باورهای اشتباه

10-بیماری والدین و سوابق ناپسند آنان جزء کدام مورد محسوب میشود؟

1-موانع خانوادگی                2-موانع فردی           3-موانع فرهنگی            4-موانع اقتصادی

11-باورهای اشتباه و ترویج فردگرایی  ازجمله موانع ..................... ازدواج محسوب می شود.

1-موانع خانوادگی                2-موانع فردی           3-موانع فرهنگی            4-موانع اقتصادی

12-کدام باوراشتباه است که موجب تاخیر ازدواج جوانا میشود؟

1-ترس از مشکلات زندگی          2-مقایسه با دیگران                   3-ترس از تجربیات ناموفق دیگران       4-هرسه مورد

13-منظور از کفویت و همسانی در انتخاب همسر چیست؟

1-همسانی اعتقادی             2-همسانی اقتصادی                      3-همسانی ملی                    4-همسانی رنگی

14-کدام مورد از جمله معیارهای مشترک زوجین محسوب میشود؟

1-حسن خلق            2-تقوا                          3-سلامت جسم و روان                          4-هرسه مورد

15-عوامل دوستی پیش از ازدواج کدامند؟

1-شروع زندگی مشترک            2-تاخیر در ازدواج               3-احکام عقد                  4-احساس رضایت از انتخاب

16-اسیبهای دوستی پیش از ازدواج کدامند؟

1--شروع زندگی مشترک – احساس گناه           2-تاخیر در ازدواج –احساس گناه           

3-مراسم عقد-احکام عقد                                 4-عروسی- مراسم عقد             

17-کدام گزینه از جمله موارد حسن معاشرت نیست؟

1-اسکان مشترک                         2-روابط جنسی متعارف               3-خوش رفتاری               4-قرابت

18-منظور از تمکین  خاص زوجه چیست؟

1-پذیرش سرپرستی مرد         2-مسکن گزینی در منزل شوهر           3-اطاعت از شوهر                4-پذیرش مدیریت شوه

19-حدیث «ما بنی فی الاسلام بناء احب الی الله عزوجل اعز من التزویج»از کدام شخصیت دینی مسلمین است .

1-پیامبر (ص)    2-امام علی(ع)                    3-امام باقر (ع)         4-امام صادق(ع)

«طفا  به صورت تشریحی پاسخ دهید»

20-نظر خودتان را در باره اهمیت ازدواج بنویسید؟(1.5)

21-معیارهای اختصاصی مرد و زن  (مهربانی و آسان گیری – تواضع و فروتنی) را در امر ازدواج توضیح دهید؟(2)

۲۲-دو مورد از مهمترین پیامدهای آزادی در رفتار جنسی را نام ببری. (1)

23-منظور از اصالت خانوادگی در انتخاب همسر چیست؟(1)

+ نوشته شده در  پنجشنبه ششم شهریور 1393ساعت 12:47  توسط حمید منصوری  | 

1-......:............ : «اگر می خواهی آزاد زندگی کنی مثل بردگان تلاش کن » الف)امام علی (ع) ب)پیامبر (ص) ج) امام باقر( ع) د) امام صادق (ع) 2-عبارت "من غلب شهوته ظهرعقله"بیانگر چیست ؟ الف)عاقل برده شهوت نیست ب)کسی که بر شهوتش غالب شود عقلش آشکار می شود ج)عقل هر نوع معاشرتی را توصیه نمی کند. د)بنده شهوت عقلش آشکار نمی شود 3- فرموده پیامبر(ص) که« نیّت مومن بهتر از عمل او است » به کدام کزینه اشاره دارد ؟. الف)حسن فاعلی ب)حسن فعلی ج)حسن اخلاقی د)حسن ارادی 4)هدف اصلی علم اخلا ق چیست؟ الف) آموزش شریعت ب) آموزش حقیقت ج) آموزش عدالت د)آموزش شیوه رفتار 5-پیامبر اسلام چه چیزی را کلید درهای بسته علم ودانش می دانست؟ الف) تصیل علم ب) کار برای کسب حلال ج) پرسش وپرسشگری د)عقل وفکر 6-................... .می گوید :«هروقت احساس می کنم درد ورنج و بیماری می خواهد مرا ازپای در اورد به کار پناه می برم» الف) پاستور ب)ولتر ج)پاسکال د)امام خمینی 7-منظور از بیت «صدهزاران فصل می داند از علوم جان خود را می نداند آن ظلوم » در مذمت چیست؟ الف)عدم ضبط ونگارش ب) خود ناشناسی ج)جهل ونادانی د) علم ودانایی 8-این عبارت«لازم ترین دانش برای تو دانشی است که تو را به صلاح قلبت راهنمایی کند و فساد آن را برایت آشکار سازد» از کیست؟ الف) امام کاظم(ع) ب)امام حسین(ع) ج)امام باقر(ع) د)امام علی (ع) 9-در روش اخلاقی هنجاری است که تحقیقات به ............. صورت می گیرد؟ الف)تاریخی ونقلی ب)متد یک ج)استدلالی وعقلی د)فرو اخلاقی 10-جامعه شناسان و مردم شناسان معمولا به چه صورتی به تحقیق در اخلاق می پردازند؟ الف)توصیفی ب)هنجاری ج)فرا اخلاق د) کاربردی 11-کدام مورد به اخلاق دستوری معروف است؟ الف)هنجاری ب)توصیفی ج)فرا اخلاق د)فرو اخلاقی 12-مهمترین کارکرد اخلاق هنجاری چیست؟ الف)وصف دیدگاه افراد ب)وصف دیدگاه اقوام ج)ارائه دیدگاه معقول برای تبیین خوبی و بدی د)تحلیل احکام اخلاقی 13-در پژوهشهای .......... وظیفه اصلی دانشمندان اخلاق بررسی معنای خوب و بد است. الف)فرا اخلاق ب)توصیفی ج)تآکیدی د)هنجاری 14-کدام روش اخلاقی است که در صدد است نظریه اخلاقی را در حوزه ای خاص نشان می دهد؟ الف)توصیفی ب)وصفی ج)کاربردی د)فرا اخلاقی 15-دغدغه اصلی کدام روش اخلاقی حل معضلات و تعارضات اخلاقی است. الف)کاربردی ب)حرفه ای ج)کار بستی د)هر سه مورد 16-کدام مورد از علائم نیت خالص در دانش اندوزی است؟ الف)هر چه علمش زیاد شود، ذلت درونی اش اضافه می شود. ب)هرچه علمش زیاد شود، تواضعش در مقابل مردم افزایش می یابد. ج)هر چه علمش زیاد شود، خشیتش در مقابل خدا افزایش می یابد. د)هرسه مورد. 17-در حدیث امام صادق (ع) که فرمود«کل یعمل علی شاکله»مراد از کلمه «شاکله» چیست؟ الف) خود عمل ب)نیت فاعل ج)عین عمل د)اخلاص عمل 18- اصطلاح «انتحال » چه معنایی دارد . الف)خود را به مذ هبی بستن ب)سرقت ادبی ج)خود را به طایفه ای بستن د)هرسه مورد درست است 19 -امام ............... (ع)فرمود :«بهترین دوست من کسانی اند که ...............من را به من هدیه کنند . الف)صادق-خوبیهای ب)باقر- عیوب ج)صادق –عیوب د)باقر خوبیهای 20-هدف از اجرای حدود شرعی چیست ؟ الف)عبرت اموزی ب)کیفر گناهان ج)پاکسازی گناهان د)تنبیه گنهکا ر 21- مراتب امر به معروف ونهی از منکر در کدام گزینه امده است ؟ الف )قلبی ،زبانی،علمی ب)زبانی ،قلبی ، علمی ج) قلبی، زبانی ، عملی د)علمی، قلبی، یدی 22-کنایه از «یار بد خرّوب هر جا مسجداست »چیست ؟ الف)با بدان دوستی نورزیم ب)دوست خیر در مسجداست ج)دوست تو نشانه توست د)همسرخو ب اختیارکن 23-به نظر امام باقر (ع) کسی که برای روزی حلال تلاش می کند صورتش مانند …………………… است. الف)ماه شب چهارده ب)خورشید تابان ج) ستاره های نورانی د)-مثل شهدا 24-از دیدگاه امام صادق «ع»کسی که برای روزی حلال تلاش نکند …………………………… . الف)دعایش اجابت می شود ب) مومن نیست ج)امر خدا را انجام نداده د) دعایش اجابت نمیشود 25-کدام گروه غریزه ی جنسی را امری پلید نمیدانند ؟ الف) پیروان مکتب جین ب)راهبان بودایی ج)روحانیون مسیح د)مسلمین 26-به نظر امام علی (ع)بدترین دوستان کیانند ؟ الف)کسی که گناه درچشم انسان زیبا جلوه دهد ب)کسی که حریص باشد ج)کسی که خسیس باشد د)کسی چاپلوس باشد 27-رهبانیت در اسلام چه حکمی دارد ؟ الف )جایز است ب) جایز نیست ج) مهم است د)مهم نیست 28-عبارت « الجاهل عبد الشهوت » بیانگر چیست ؟ الف)نادان بنده ی شهوت نیست ب)عاقل عبد شهوت است ج)بیخرد بنده ی شهوت است د)عاقل غافل است 29-کدام شخص ازدواج را محبوب ترین بناء نزد خداوند می داند ؟ الف) امام علی (ع) ب) پیامبر اکرم (ص) ج) امام باقر (ع) د)امام صادق (ع) 30- کدام ورد از جمله وظایف اخلاقی مردم در انتخاب مسئولان هست؟ الف) توجه به سابقه کاری ب) توجه به اصالت خانوادگی ج) وجه به سابقه ی دینی و اخلاقی د) هر سه مورد 31-پیامبر اکرم (ص)وقتی دست سعد انصاری را که نتوانسته بود با او به جنگ برود لمس کرد چه فرمود ؟ الف)این دستی است که جادانه می شود ب)این دستی است که به بهشت می رود ج)این دستی است که واردجهنم نمی شود د)این دستی است که آتش جهنم به او کار گر نیست 32- محروم کردن خود از نصایح دیگران ثمره چیست ؟ الف) نقد متقابل ب)نقد انگیخته به جای انگیزه ج)برچسب زدن د)حب وبغض داشتن 33-کالبد شکافی نیّت وانگیزه در نقادی کدام آفت نقادی است ؟ الف) نقد متقابل ب)نقد انگیخته به جای انگیزه ج)برچسب زدن د)حب وبغض داشتن 34-کدام رذایل اخلاقی در ظرف معاشرت ظهور می کند ؟ ال)صدقه ب)صداقت ج)خود خواهی د) عفت لطفا بسوالات زیر تشریحا وپشت برگ پاسخنامه خود جواب دهید . 35-اخلاق را از جهت لغوی واصطلاحی تعریف کنید .2نمره 36-در کدام فعالیت کلاسی شرکت کرده اید توضیح دهید . 2نمره
+ نوشته شده در  پنجشنبه ششم شهریور 1393ساعت 12:46  توسط حمید منصوری  | 

مطالب قدیمی‌تر