1-روشن تر ين گفتار پيامبر (ص) درباره امامت و ولايت كدام است؟

الف)حديث غدير

ب)  حديث دار

ج) حديث ثقلين    

د)حديث منزلت

 

2- فليپ كويين چه چيزي را زمينه ظهور كثرت گرايي مي داند؟          

الف) گسترش مطالعات

ب) همزيستي پيروان اديان

ج) خستگي از جنگ

د) همه ي موارد صحيح است

 

3- بر اساس ديدگاه.............. در هر دوره اي  فقط يك راه رستگاري وجود دارد؟

الف) كثرت گرايي

ب) پلوراليسم

ج) حصر گرايي

د) عقل گرايي

4- در استدلال سيد مرتضي، دليل ضرورت وجود امام در جامعه مسلمين چيست؟

الف) حفظ حكومت

ب) حفظ شريعت

ج)حفظ خلافت

د) حفظ امت

5- در آيه شريفه «و جعلنا منهم ائمه يهدون بامرنا. الایه....  » به چند شرط از شرايط امامت اشاره شده است؟

الف) دو شرط

ب) سه شرط

ج) چهار شرط

د) يك شرط

6- منظور از حوادث واقعه در عبارت « اما الحوادث الواقه فارجعوا الي رواه احاديثنا ...» چيست؟

الف) احكام عمليه شرعيه

ب) پيشامدهاي اجتماعي و گرفتاري هاي روزمره

ج) احكام فقهي

د) احكام اصلي

7- به گفته بنيان گذار جمهوري اسلامي، چه چيزي از امور مهمه اي است كه غفلت از آن موجب شكست اسلام مي شود؟

الف) مصلحت نظام

ب) قانون اساسي

ج) مجلس خبرگان

د) مجلس شوراي اسلامي

8-مي توان گفت بعد از اعتقاد به توحيد(خدا)، معاد، نبوت  ، ...........  ، مورد وفاق همه اديان است؟

الف) عدل

ب) مهدويت

ج) امر به معروف

د) امامت

9- آخرين نايب خاص امام دوازدهم (عج) چه كسي بود؟

الف) محمد بن عثمان

ب) عثمان بن  سعيد

ج) علي بن محمد

د) حسين بن روح

10- در منابع شيعي، عبارت « توقيعات »بيانگر چيست ؟

الف) نامه هاي پيامبر         اكرم (ص)

ب) نامه هاي امام عصر (عج)

ج) مسائل شرعي

د مسائل سياسي

11-كدام مورد از خصوصيات سنت اجتهاد  شیعی است؟

الف) غير انحصاري بودن

ب) باز بودن باب اجتهاد

ج) ضابطه مندي

د) همه موارد صحيح است

 

12- بنا به نظر علامه طباطبايي(ره) نبودن روح تحقيق و ممنوعيت كتابت و... در زمان خلفا چه پيامدي به دنبال داشت ؟

الف) ارزش حديث

ب) ارزش اعتقادات

ج) سقوط ارزش حديث

د) فراواني حديث

13- در زمان خليفه سوم كدام شخص با حضور شخصي يهودي الاصل بعنوان مرجع علمي مخالفت كرد؟

الف) مقداد

ب) سلمان

ج) ابوذر

د) كميل

14- به نظر هانري كربن كدام مورد است كه رابطه هدايت الهي ميان خدا و خلق را هميشه زنده نگه داشته است و بطور مستمر و پيوسته ولايت را زنده و پا بر جا مي گذارد؟

الف)  شيعيان

ب) اهل تسنن

ج) مسيحيان

د) يهوديان

15- در كدام اصل قانون اساسي « ولايت مطلقه فقيه » به صراحت آمده است؟

الف)56

ب)58

ج) 57

د)60

16- عبارت « مرجون لامر الله» در باره كدام مورد صادق است؟

الف ) معاندين حق

ب) موافقين حق

ج) منكر مقصر

د) كساني  کافر قاصر یا  مستضعفین

17- نخستين مجموعه رواي شيعي كدام است و متعلق به چه كسي است؟

الف) تهذيب-  شيخ صدوق

ب) استبصار- شيخ طوسي 

ج) اصول و فروع كافي - كليني

ج) تهذيب -  كليني

18- كدام شخص در آثار خود عناوين ولايت مطلقه را از مسائل مورد اتفاق علماي شيعه مي داند؟

الف) ملا احمد نراقي

ب) مير فتاح مراغي

ج) محمد حسن نجفي

د)همه موارد صحيح است

19-  ایه ی اکمال واتمام پس از كدام واقعه نازل شد؟ 

الف) غدير

ب) بعثت

ج) بدر

د) تبوك

20- آيه ولايت در شأن چه كسي نازل شد؟

الف)پيامبر اكرم (ص)

ب) امام علي (ع)

ج)امام حسين (ع)  

د) امام زمان (عج)

21)عبارت" وحی عقل را نسخ نمی کند بلکه نضج می دهد "از کیست؟

الف)ایان بار بور        ب)ابن سینا

ج)فارابی                 د)مطهری

22)واژه "وحی "در قرآن کریم چه معنایی دارد؟

الف)شعور غیر عادی          ب)القاء پیام پنهانی

ج)گشوده شدن روزنه ای از عالم غیب به روی پیامبر

د)همه موارد صحیح است.

23)کدام عبارت در باره وحی و معجزه درست نیست؟

الف)محصول نبوغ پیامبرند        ب)علت فوق طبیعی دارند

ج)علت فوق طبیعی همان علم پیامبر است          د)اراده الهی در وحی و معجزه موثر است.

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و نهم اسفند 1389ساعت 12:24  توسط حمید منصوری  | 

بسمه تعالي 

نام درس :  اندیشه 1

نام مدرس : منصوری

 

 

                                                                                                         

                            

1- اگر انسان غفلت بورزد وبه خود شناسی نپردازد کدامیک از موارد زیر روی می دهد ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         1) به کمال نمی رسد.       2)از مرتبه انسانیت به حیوانیت تنزل می کند.          3)درامیال شهوانی خود غرق می شود .4)همه موارد                                                               2- مهمترین مسئله مربوط به انسان کدامیک از موارذ زیر است؟    1)شناخت خدا          2)حب خدا                            3) شناخت خود انسان                           4) سعادت                    3- در کدامیک از گزینه های زیر قرآن انسان را به خود شناسی دعوت می کند ؟

1 )انسان باید بنگرد که از چه آفریده شده است.             2  )  ایا انسان به یاد نمی اورد که ما اورا آفریدیم ودر حالی که  چیزی نبوده.

3) ای کسانی که ایمان آورده اید به خود بپردازید.              4) همه موارد.      

4- کدام از سخنان امیر المؤمنین (ع) دلالت بر گرایشهای اصیل انسانی دارد؟

1)خدایا تو قلب ها را با محبت خود و عقل ها را با معرفت خود سرشته ای.                            2)خدایا تو به کسی ظلم روا نداشتی 

 3) لوح وجود انسان سفید است                     4) زمام هر جنبنده ای به دست تواست وبازگشت هر آفریده ای به سوی تو است.

5- گزینه صحیح را انتخاب کنید؟

1)روح انسان فقط دارای بعد شناختی است.                  2)گرایش به  حفظ  ذات و صیانت از خود از گرایشهای اصیل انسانی سرچشمه می گیرد.

3)محبت ومیل به خدا آمیخته با وجود آدمی است.                   4) موارد 2و3

6- از دیدگاه قرآن ایمان مبتنی بر چه چیزهای است؟       1  )شناخت           2) حکمت                 3) معرفت وعلم                 4) اطمینان قلبی

7-  آیه شریفه« وَجَحَدوا ِبها و استَیقَنَتَها أنفُسُهُم ظُلمأ و عُلوأ » دلالت بر چه چیزی دارد؟

1)عدم وجود علم و وجود ایمان                       2)وجود علم وعدم وجود ایمان     3) وجود علم وایمان       4) وجود علم وتحقق ایمان 

8- تنها راه رسیدن به سعادت وخوشبختی برای انسان چیست؟ 1 )دین                2) نشاط وآرامش                    3)ایمان             4) امید ونشاط

9- با توجه به آیه شریفه « در دین اجبار واکراه وجود ندارد وخداوند راه درست را از راه انحرافی روشن کرده است »حقیقت ایمان  چیست؟                                          1) خشیت الهی از لوازم ایمان است.                                                     2) ایمان مبتنی بر معرفت وشناخت است.                                                                                                        3) علم وآگاهی به خداوند از لوازم ایمان است             4) ایمان مبتنی بر شناخت وترس است.                                                                                10- عالم محسوس یا شهادت چگونه عالمی است؟                                                                                                                                                                                          1)از طریق حواس قابل درک نیست   2) فقط از طریق عقل وشهود وروئیت قلبی قابل درک است.  3) از طریق حواس قابل درک است.       4) هیچکدام                      11- محوریترین موضوع در همه ادیان چیست؟       1   )وجود خدا                    2) معاد                                 3)رسالت پیامبران        4) مسأله غیبت               12- این آیه شریفه :« افی الله شک فاطر السماوات و الارض» دلالت بر چه موضوعی دارد؟                                                                                                                   1)موضوع محوری همه ادیان وجود خدا است        2) بدیهی بودن وجود خدا         3) فطری بودن وجود خدا             4) موارد 3و2                                                   13- انسان در موقع خطر خدا را طلب می کند، این مسأله معرف چیست؟                                                                                                                             1)ترس       2) جهل            3)فطری بودن خدا             4)طلب کمک                                                                                                                                                   14- مطالعه وبررسی نظم هستی وحیوانات وگیاهان از کدام راههای شناخت اوصاف الهی است؟                                                                                                                           1)راه عقل                2)سیر در آفاق وانفس                     3)کشف وشهود            4) قرآن وروایات                                                                                                                                           15- آیه شریفه « نضع الموازین القسط لیوم القیامه فلا تظلم نفس شیئا » دلالت بر کدام صفت الهی دارد؟                                                                                          1)عدل تشریعی          2) عدل جزای                            3)عدل تکوینی                         4)میزان                                                                                                             16- صفت عدل الهی از جمله کدام صفات خداوند می باشد؟   1)صفات ذات           2)صفات فعل          3) صفات  سلبی       4) صفات موجبه                         17- از منظر تفکر امامیه همه اعمال خداوند متصف به کدام صفت الهی می باشد؟                                                                                                                    1)صفات ذات          2)صفات فعل                              3)صفات سلبی             4)صفات موجبه     

18- با کسانی که به آنها تکلیفی ابلاغ نشده از سوی عدالت جزایی خداوند چکونه بر خورد می شود؟                                                                                     1)مجازات نمی شوند.                    2)مجازات می شوند.                            3)فرصت دوباره دارند.                    4)یکسان داوری می شوند.                                    19- مسأله شر کدام صفت الهی را به چالش می کشد؟   1)علم                  2)قدرت مطلق                            3)خیر الهی                   4)هرسه مورد

20- دزدی ،قتل وغارت  و سیل زلزله وطوفان به ترتیب  از نتایج کدام بند از شرها می باشد؟                                                               1)شر فلسفی  -طبیعی                    2)شراخلاقی   -طبیعی                            3)شر طبیعی -مدنی                    4) طبیعی - جهانی

21-محورشر _اعم ازطبیعی و اخلاقی _ چیست؟

    1)همه موجودات             2)طبیعت               3)انسان                     4)اخلاق

22- کدام مورد از ویژگیهای ذاتی عالم ماده است؟

 1)تزاحم              2)تجانس                   3)تضاد                       4)موارد 1و3

23- از دیدگاه قرآن، چرا سختی ومشکلات برای انسان سود مند می باشد؟

1) عاملی برای بیداری از غفلت می باسد.                    2 ) باعث بروز بدی ها وخوبی ها می شود.

 3)  باعث تفکر وتعقل و شادی  میشود                       4  ) باعث پدید آمدن مجموعه زیبای جهان می شود.

24- مفهوم آیه « فعسی أن تکرهوا شیأ و یجعل الله فیه خیرأ کثیرأ » کدامیک از گزینه های زیر است؟

1)شر ناشی از جزئی نگری است      2) شر ناشی از آزادی انسان است.       3)شر ناشی از جهل انسلن به خدا است.        4)شر لازمه جهان مادی است.

25)این تعریف کدام مرتبه از مراتب توحید خداوند را شامل می شود؟

« خدا یگانه وبی همتا وبی مانند است وذات خداوند به گونه ای است که تعدد وکثرت بر نمی دارد.»

1)توحید در خالقیت                  2) توحید ذاتی             3)توحید در ربوبیت                4)توحید در اطاعت

26-بنابرآیات قرآن، چه نوع توبه ای مورد قبول واقع نمی شود؟                                                                                                        1)توبه کردن قبل از ایمان آوردن.             2)اگر گناه زیاد باشد.            3)توبه در حال مرگ.           4)توبه بعد از مرگ.

27-کدام مورد از اسرار نماز است؟         1)تجلی یاد خدا                      2)تجلی وحدت                         3)تجلی اخلاص                4) هر سه مورد

28- منکران معاد با طرد کدام صفت الهی ، زنده کردن و آغاز دوباره را قبول نداشتند؟

 1)قدرت الهی                2)علم الهی                  3) حکمت الهی                  4)عدل الهی

29- کدام گزینه نادرست می باشد؟

1)صفات خدا زائد بر ذات او نیستند.2)انسان بر اثر تکامل روحی می تواند بسیاری از حقایق از جمله صفات جمال وجلال الهی رامشاهده عینی کند.

 3) ترکیب روش عقلی ونقلی را روش کلامی گویند.           4)تفاوت راه شناخت عقلی با سیر در آفاق وانفس در مقدمات آن دو می باشد.

30- فاعلی که کار خود را با اراده واختیار انجام می دهد چه می گویند؟

 1)فاعل مختار             2) قادر                         3) فاعل موجب                  4) فاعل مجبور

31- اگر ثواب وعقاب اخروی را نتیجه تجسم اعمال دنیوی انسان بدانیم و اگر افرادی که به آنها تکلیفی ابلاغ نشده مجازات نشوند معیار عدل باشد،نام این عدل ها چه می باشد؟

1)جزایی-جزایی         2) تکوینی-تکوینی             3) تشریعی- جزایی             4) تکوینی – جزایی

32- مسأله شر با کدام صفت خداوند در چالش نمی باشد؟

1)علم                      2) قدرت مطلق                3) اختیار                         4) خیر خواهی

33- کدام گزینه درست می باشد؟

1) ترک خیرکثیر، خودشرکثیراست.              2) گرچه جهان مادی درمجموع شراست،خلق آن بهتر از عدم آن است.

3) در عالم فرشتگان هیچ گونه شری وجود ندارد جز جهل.                      4)عذاب الهی ریشه در شرور طبیعی دارد.                                                                                                              «  لطفأ به  سوالات زیر پاسخ تشریحی بدهید. پا سخ خود را پشت برگ پاسخنامه بنویسید »

34- ایمان را تعریف کنید وبنویسید با عمل چه رابطه ای دارد  . (1)

35-برهان عدالت را در اثبات معا د بنویسید .(.1)

36- منظور از توقیفی بودن اسما وصفات الهی چیست نظر امام رضا (ع) را بنویسید.(1)

37-گواهان روز رستاخیز چه کسانی هستند؟ (دومورد ذکر کنید 5/0)

 

                           موفق باشید.

 

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و نهم اسفند 1389ساعت 12:16  توسط حمید منصوری  |