1-روشن تر ين گفتار پيامبر (ص) درباره امامت و ولايت كدام است؟

الف)حديث غدير

ب)  حديث دار

ج) حديث ثقلين    

د)حديث منزلت

 

2- فليپ كويين چه چيزي را زمينه ظهور كثرت گرايي مي داند؟          

الف) گسترش مطالعات

ب) همزيستي پيروان اديان

ج) خستگي از جنگ

د) همه ي موارد صحيح است

 

3- بر اساس ديدگاه.............. در هر دوره اي  فقط يك راه رستگاري وجود دارد؟

الف) كثرت گرايي

ب) پلوراليسم

ج) حصر گرايي

د) عقل گرايي

4- در استدلال سيد مرتضي، دليل ضرورت وجود امام در جامعه مسلمين چيست؟

الف) حفظ حكومت

ب) حفظ شريعت

ج)حفظ خلافت

د) حفظ امت

5- در آيه شريفه «و جعلنا منهم ائمه يهدون بامرنا. الایه....  » به چند شرط از شرايط امامت اشاره شده است؟

الف) دو شرط

ب) سه شرط

ج) چهار شرط

د) يك شرط

6- منظور از حوادث واقعه در عبارت « اما الحوادث الواقه فارجعوا الي رواه احاديثنا ...» چيست؟

الف) احكام عمليه شرعيه

ب) پيشامدهاي اجتماعي و گرفتاري هاي روزمره

ج) احكام فقهي

د) احكام اصلي

7- به گفته بنيان گذار جمهوري اسلامي، چه چيزي از امور مهمه اي است كه غفلت از آن موجب شكست اسلام مي شود؟

الف) مصلحت نظام

ب) قانون اساسي

ج) مجلس خبرگان

د) مجلس شوراي اسلامي

8-مي توان گفت بعد از اعتقاد به توحيد(خدا)، معاد، نبوت  ، ...........  ، مورد وفاق همه اديان است؟

الف) عدل

ب) مهدويت

ج) امر به معروف

د) امامت

9- آخرين نايب خاص امام دوازدهم (عج) چه كسي بود؟

الف) محمد بن عثمان

ب) عثمان بن  سعيد

ج) علي بن محمد

د) حسين بن روح

10- در منابع شيعي، عبارت « توقيعات »بيانگر چيست ؟

الف) نامه هاي پيامبر         اكرم (ص)

ب) نامه هاي امام عصر (عج)

ج) مسائل شرعي

د مسائل سياسي

11-كدام مورد از خصوصيات سنت اجتهاد  شیعی است؟

الف) غير انحصاري بودن

ب) باز بودن باب اجتهاد

ج) ضابطه مندي

د) همه موارد صحيح است

 

12- بنا به نظر علامه طباطبايي(ره) نبودن روح تحقيق و ممنوعيت كتابت و... در زمان خلفا چه پيامدي به دنبال داشت ؟

الف) ارزش حديث

ب) ارزش اعتقادات

ج) سقوط ارزش حديث

د) فراواني حديث

13- در زمان خليفه سوم كدام شخص با حضور شخصي يهودي الاصل بعنوان مرجع علمي مخالفت كرد؟

الف) مقداد

ب) سلمان

ج) ابوذر

د) كميل

14- به نظر هانري كربن كدام مورد است كه رابطه هدايت الهي ميان خدا و خلق را هميشه زنده نگه داشته است و بطور مستمر و پيوسته ولايت را زنده و پا بر جا مي گذارد؟

الف)  شيعيان

ب) اهل تسنن

ج) مسيحيان

د) يهوديان

15- در كدام اصل قانون اساسي « ولايت مطلقه فقيه » به صراحت آمده است؟

الف)56

ب)58

ج) 57

د)60

16- عبارت « مرجون لامر الله» در باره كدام مورد صادق است؟

الف ) معاندين حق

ب) موافقين حق

ج) منكر مقصر

د) كساني  کافر قاصر یا  مستضعفین

17- نخستين مجموعه رواي شيعي كدام است و متعلق به چه كسي است؟

الف) تهذيب-  شيخ صدوق

ب) استبصار- شيخ طوسي 

ج) اصول و فروع كافي - كليني

ج) تهذيب -  كليني

18- كدام شخص در آثار خود عناوين ولايت مطلقه را از مسائل مورد اتفاق علماي شيعه مي داند؟

الف) ملا احمد نراقي

ب) مير فتاح مراغي

ج) محمد حسن نجفي

د)همه موارد صحيح است

19-  ایه ی اکمال واتمام پس از كدام واقعه نازل شد؟ 

الف) غدير

ب) بعثت

ج) بدر

د) تبوك

20- آيه ولايت در شأن چه كسي نازل شد؟

الف)پيامبر اكرم (ص)

ب) امام علي (ع)

ج)امام حسين (ع)  

د) امام زمان (عج)

21)عبارت" وحی عقل را نسخ نمی کند بلکه نضج می دهد "از کیست؟

الف)ایان بار بور        ب)ابن سینا

ج)فارابی                 د)مطهری

22)واژه "وحی "در قرآن کریم چه معنایی دارد؟

الف)شعور غیر عادی          ب)القاء پیام پنهانی

ج)گشوده شدن روزنه ای از عالم غیب به روی پیامبر

د)همه موارد صحیح است.

23)کدام عبارت در باره وحی و معجزه درست نیست؟

الف)محصول نبوغ پیامبرند        ب)علت فوق طبیعی دارند

ج)علت فوق طبیعی همان علم پیامبر است          د)اراده الهی در وحی و معجزه موثر است.

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و نهم اسفند ۱۳۸۹ساعت 12:24  توسط حمید منصوری  |